V12 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12 -V12                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 07 TTr/V12-HĐQT                                                                                                 Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011                                                                                                        

 

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011

                         ------------------------------------------

 

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (V12)

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước cộng  hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 12 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2011;

- Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/V12-HĐQT ngày 28/9/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 12 về việc: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 để lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

- Xét tình hình thực tế,

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12, kính trình Quý cổ đông thông qua phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, cụ thể như sau:

TT

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đ/v tính

KH năm 2011 đã phê duyệt

KH năm 2011 điều chỉnh

Tỷ lệ %   KHĐC/ KH 2011

1

Tổng giá trị SXKD

Tr.đồng

636.000

605.000

95,1

2

Tổng doanh thu

Tr.đồng

520.200

505.000

97,0

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

  19.889

  16.119

81,0

4

Nộp ngân sách Nhà nước

Tr.đồng

   25.568

  24.821

97,0

5

Đầu tư

Tr.đồng

103.545

  65.000

62,7

 

Kính trình Quý cổ đông biểu quyết bằng văn bản thông qua vấn đề nêu trên./.

 

Trân trọng kính trình !

 

 

 

 

 

                                                                                              

   Nơi nhận:

- Các Cổ đông C.ty;                               

- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;

- Lưu: TK C.ty

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đình Thiết

(đã ký)

 


Ý kiến bạn đọc

Có : 0 phản hồi

Nôi dung ý kiến

Tiêu đề:
Email:

(*)
  
 
Nhập mã an toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12- VINACONEX

Toà nhà VINACONEX 12, Số 57, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tel : (84-4) 22143724 - Email: v12jsc@gmail.com

Design by: VTM - IT JSC

thảm thổ nhĩ kỳ thảm trải sàn thảm trải sàn gia dinh